Autor: Ewa Urban

Informacja o zmianie Inspektora Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 18 września 2020 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Joannę Rycaj, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.


 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

z dnia 18 września 2020

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie wyznaczona zostaje Pani Joanna Rycaj.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemicznym

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchylam własne zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w związku ze stanem epidemii.

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

WYKONANIA USŁUGI DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH

NA TERENIE GMINY Borzechów w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Zamówienie o równowartości poniżej 30.000 EURO

Została wybrana oferta firmy:

PPHU „BAJAKAR“ Wioletta Mazik

ul. B. Dzikowskiego 1; 23-250 Urzędów

Cena wybranej oferty wynosi:

2 dni w tygodniu zupa+pieczywo – w kwocie netto: 2.31 zł; brutto: 2.49 zł

3 dni w tygodniu drugie danie+kompot w kwocie netto 5,09 zł; brutto 5,50 zł

5 dni w tygodniu dwa dania+kompot w kwocie netto 7,40 zł;brutto 7,99 zł

śniadanie,obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek w kwocie netto: 7.86 zł, brutto: 8,49 zł

śniadanie, obiad składający się z dwóch dań – w kwocie netto: 6,94 zł, brutto: 7,49 zł

obiad składający się z dwóch dań – w kwocie netto: 5,55 zł, brutto: 5,99 zł

Podpisanie umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania nastąpi
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie w terminie wskazanym przez zamawiającego.

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta

Adres oferenta

Cena oferty ogółem

1.

PPHU „BAJAKAR“ Wioletta Mazik

ul. B. Dzikowskiego 1; 23-250 Urzędów

2 dni w tygodniu zupa+pieczywo – w kwocie netto: 2.31 zł; brutto: 2.49 zł

3 dni w tygodniu drugie danie+kompot w kwocie netto 5,09 zł; brutto 5,50 zł

5 dni w tygodniu dwa dania+kompot w kwocie netto 7,40 zł;brutto 7,99 zł

śniadanie,obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek w kwocie netto: 7.86 zł, brutto: 8,49 zł

śniadanie, obiad składający się z dwóch dań – w kwocie netto: 6,94 zł, brutto: 7,49 zł

obiad składający się z dwóch dań – w kwocie netto: 5,55 zł, brutto: 5,99 zł

2.

Przędsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

Usługi i Gastronomia „Jolstef”

Daria Studzian

ul. Kazimierska 35;

24-200 Bełżyce

2 dni zupa i 3 dni drugie danie w kwocie netto: 6,48, brutto: 7,00 zł;

5 dni w tygodniu dwa dania+kompot

w kwocie netto 8,33 zł;brutto 9,00zł; śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek w kwocie netto: 11,11 zł, brutto: 12,00 zł; śniadanie, obiad składający się z dwóch dań – w kwocie netto: 10,19 zł, brutto: 11,00 zł

obiad składający się z dwóch dań – w kwocie netto: 6,48 zł, brutto: 7,00 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

WÓJT GMINY BORZECHÓW

zatrudni w ramach umowy na zastępstwo

pracownika na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

24-224 Borzechów

Podstawowe wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 4. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 5. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż w pomocy społecznej
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego
 2. umiejętność kierowania zespołem pracowników
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się
 4. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych
 5. odporność na stres
 6. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków
 7. samodzielność i kreatywność.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawną realizację zadań.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,   stypendiów szkolnych oraz świadczeń wychowawczych – zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta Gminy.
 4. Wykonywanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą pracowników Ośrodka oraz szkolenie pracowników nowozatrudnionych.
 5. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 6. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu.
 7. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.
 8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym GOPS.
 9. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy,
 11. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych sygnałów od mieszkańców Gminy
 12. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych.
 13. Realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w jednostce.
 14. Monitorowanie zmian przepisów prawnych w zakresie działalności Ośrodka.

Warunki pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy na zastępstwo na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika
 • budynek administracyjny posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy, podjazdów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys /CV/
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie /kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem/
 4. inne dokumenty potwierdzające nabyte doświadczenie i umiejętności /kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem/
 5. kwestionariusz osobowy
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla, potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm./.

Oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Termin i miejsce składania aplikacji:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów w terminie do dnia 07 listopada 2018 roku, do godz. 13.00.