Autor: gops

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZECHOWIE

Jednostka ogłaszająca:
Gmina Borzechów Borzechów 24-224 Borzechów
Data ogłoszenia:
2017-12-01
Termin składania dokumentów:
2017-12-12
Wymagane wykształcenie:
1. obywatelstwo polskie 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 4. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 5. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż w pomocy społecznej 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku 7. nieposzlakowana opinia.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
Wymagania dodatkowe: 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych 2. umiejętność kierowania zespołem pracowników 3. umiejętność skutecznego komunikowania się 4. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych 5. odporność na stres 6. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków 7. samodzielność i kreatywność 8. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych.
Zakres obowiązków:
1. Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 2. Organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawną realizację zadań. 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych oraz świadczeń wychowawczych – zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta Gminy. 4.Wykonywanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą pracowników Ośrodka oraz szkolenie pracowników nowozatrudnionych. 5 Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. 6. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu. 7. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta. 8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym GOPS. 9. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 10. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy, 11. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych sygnałów od mieszkańców Gminy 12. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych. 13. Realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w jednostce. 14. Monitorowanie zmian przepisów prawnych w zakresie działalności Ośrodka.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny 2. życiorys /CV/ 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie /kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem/ 4. inne dokumenty potwierdzające nabyte doświadczenie i umiejętności /kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem/ 5. kwestionariusz osobowy 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla, potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/. Oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Warunki pracy:
– zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – nawiązanie stosunku pracy – od dnia 1.01.2018 r. – budynek administracyjny posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy, podjazdów.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6 %.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów w sekretariacie, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie” lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy, w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku, do godz. 15.00 /decyduje data wpływu do Urzędu/. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Uwagi:
Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borzechów. Postępowanie konkursowe obejmuje test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Informacje o kandydatach spełniających wymogi formalne oraz o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzechów.

Test bipu

Lorem ipsum dolor sit amet quam eros sem laoreet urna magna lorem ligula, sed est ultricies pretium. Praesent elit purus, vulputate luctus. Aenean dictum sit amet, est. Maecenas fermentum libero nunc, tempus dignissim. Donec viverra est iaculis at, consequat porttitor. Phasellus pulvinar felis, malesuada euismod, sapien id diam. Aenean venenatis placerat, nulla ultricies vitae, cursus dignissim erat felis, vestibulum nec, elementum euismod, sapien eleifend et, ultricies massa. Pellentesque habitant morbi tristique id, lacinia ut, neque. Donec consectetuer adipiscing dui nunc, ac turpis rutrum magna neque, a ligula. Nulla facilisi. Nulla consectetuer, augue egestas ac, vehicula dolor sit amet metus. Aliquam gravida sem. Mauris leo. Suspendisse semper nisl, a mi. Cras in tellus dui a lorem urna elit, dictum quis, feugiat dui, eget elit est, ut ante. Donec interdum velit suscipit nibh quis nisl. Nullam rutrum in, commodo odio urna, egestas purus. Aenean ac erat. Aliquam eget luctus et netus et massa. Nunc semper, quam ac massa. Proin nonummy malesuada, diam mollis neque ut metus eu nunc libero, egestas non, tristique bibendum, urna quis leo. Pellentesque sed nulla mi, viverra semper.

Fusce ut felis. Quisque pellentesque purus, dictum suscipit dui vitae porttitor eros, id felis. Pellentesque ac dignissim id, semper nisl, commodo nec, elementum eu, wisi. Phasellus sit amet augue. Nam consectetuer pede, posuere cubilia Curae, In nec tellus ac orci diam, suscipit faucibus orci quis consectetuer adipiscing dolor sit amet tellus. Proin id nisl. Nullam et ultrices posuere elementum nunc. Vestibulum ante sem dolor sit amet ligula. Donec enim id risus. Vestibulum commodo ligula, sed interdum viverra. Cras id wisi bibendum pede. Donec non nisl nulla sit amet, consectetuer lobortis mauris sed sem. Quisque ultricies sollicitudin. Fusce suscipit luctus. Sed porttitor. Aenean quis tortor. Vestibulum fermentum. Proin justo. Vivamus ut odio vitae ante. Lorem ipsum ullamcorper eleifend eget, porta dolor auctor mattis. Pellentesque aliquam imperdiet. Nullam magna neque, euismod id, bibendum porttitor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per inceptos hymenaeos. Aenean lacus pede, at diam mi libero, posuere egestas at, quam. Nullam tellus consectetuer adipiscing elit. Nam eget leo ut arcu. In hac habitasse platea dictumst. Nunc consectetuer viverra sed, quam. Nulla nec magna ut pede. Pellentesque bibendum.

Duis at ante. Proin rhoncus ante ipsum nibh, interdum elementum. Nunc ut tortor. Proin dapibus, accumsan at, molestie mauris. Ut eget lacus eu wisi. Phasellus pulvinar gravida, erat sed est. Vivamus est. Nunc sapien. Morbi a dui. Integer adipiscing gravida pulvinar felis, consequat wisi. Aenean et odio. Suspendisse ut tellus vulputate luctus. Phasellus sagittis libero. Aenean tincidunt consequat, metus bibendum ipsum scelerisque viverra. Cras in est. Aliquam ut leo sodales in, elementum at, porttitor quis, massa. Suspendisse vestibulum in, accumsan faucibus. Sed posuere cubilia Curae, In vehicula viverra, enim non metus. Curabitur consectetuer lectus. Fusce vitae sapien sed dolor sit amet, tellus. Donec tempor. Quisque in faucibus a, massa. Proin non arcu. Morbi felis cursus sed, vestibulum ac, augue. Sed diam at lorem scelerisque in, mauris. Aenean scelerisque, quam purus, nec nisl. Vestibulum lacinia dignissim, sapien pede id lacus. Nulla venenatis quis, accumsan sed, ultrices posuere vitae, mauris. Mauris at tortor. Ut ac quam risus, euismod pulvinar, libero. Sed et turpis. Pellentesque habitant morbi tristique tempus ultrices, velit sit amet dui a mi. Curabitur urna arcu elit, consequat ipsum lorem.