REFERENT W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZECHOWIE

Jednostka ogłaszająca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie Borzechów 24-224 Borzechów

Data ogłoszenia:
2017-08-02

Termin składania dokumentów:
2017-08-16

Wymagane wykształcenie:

1) jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelem innego państwa, któremu na podstawie innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystań z pełni praw publicznych,
3) posiada wykształcenie wyższe, preferowane praca socjalna, socjologia, prawo,
4) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) posiada nieposzlakowaną opinię,

Wymagania związane ze stanowiskiem:
1) mile widziane doświadczenie w jednostkach administracji publicznej (preferowane przy realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),
2) znajomość przepisów związanych z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
3) preferowane doświadczenie zawodowe związane z obsługą programu informatycznego świadczeń rodzinnych lub obsługą klienta w administracji publicznej,
4) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji pracy,

Zakres obowiązków:
1)udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach rodzinnych wszystkim osobom zainteresowanym przyznaniem świadczeń,
2)przyjmowanie, kompletowanie i prowadzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, sprawdzanie prawidłowości wypełnionego wniosku oraz załączonych do niego dokumentów,
3) prowadzenie postępowań oraz innych spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4) przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień, zaświadczeń i innych pism w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
5) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
6) wprowadzania danych z wniosku do programu informatycznego świadczeń rodzinnych,
7) przekazywanie świadczeniobiorcom informacji dotyczących formy i terminu udzielonej przez tut. Ośrodek pomocy rzeczowej i finansowej,
8) systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji zadań,
9) opracowywanie dokumentów i korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
10) sporządzanie wymaganych sprawozdań, analiz, list wypłat, zapotrzebowań na środki finansowe,
11) wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez kierownika GOPS

Wymagane dokumenty:
1) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) CV opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922),
3) list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz .922),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Warunki pracy:
1) praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, nawiązanie stosunku pracy na czas określony z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia,
3) budynek administracyjny posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich-brak windy, podjazdów,
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu zamieszczenia ogłoszenia 0%

Miejsce składania dokumentów:
1) dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie pokój nr 3 w kopercie z napisem; „konkurs na stanowisko: Referent w dziale świadczeń rodzinnych” bądź za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie; 24-224 Borzechów w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 do godz.15:00, 2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone. Liczy się faktyczna data wpływu do Ośrodka,

Uwagi:
1) lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów,
2) osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie oraz o godzinie rozmowy telefonicznej,
3) wyniki konkursu na stanowisko: Referent w dziale świadczeń rodzinnych zostaną upowszechnione na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borzechów,

Wybrany kandydat:
Dorota Paszkowska

Uzasadnienie wyboru:
Pani Dorota Paszkowska po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej została wybrana jako najlepsza kandydatka, spełniająca jednocześnie wymogi formalne. W ocenie komisji posiada predyspozycje, umiejętności, wiedzę, które zagwarantują prawidłowe wykonanie powierzonych jej obowiązków.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Treść oferty na stanowisko referenta GOPS 178 KB 502
pdf Kwestionatiusz osobowy 26 KB 489