ZARZĄDZENIE NR 9/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 10 grudnia 2021 r.

W sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zin./ oraz art 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. /Wigilia/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.
§2 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.
§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Ewa Urban

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 13 grudnia 2021, 9:01

Data ostatniej modyfikacji: 13 grudnia 2021, 9:01

Rejestr zmian

Brak zmian dla tego wpisu