Miesiąc: październik 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

WÓJT GMINY BORZECHÓW

zatrudni w ramach umowy na zastępstwo

pracownika na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

24-224 Borzechów

Podstawowe wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 4. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 5. co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż w pomocy społecznej
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego
 2. umiejętność kierowania zespołem pracowników
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się
 4. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych
 5. odporność na stres
 6. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków
 7. samodzielność i kreatywność.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawną realizację zadań.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,   stypendiów szkolnych oraz świadczeń wychowawczych – zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Wójta Gminy.
 4. Wykonywanie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą pracowników Ośrodka oraz szkolenie pracowników nowozatrudnionych.
 5. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 6. Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu.
 7. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.
 8. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym GOPS.
 9. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, sądami, prokuraturą, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy,
 11. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz innych sygnałów od mieszkańców Gminy
 12. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o tajemnicy służbowej i ochronie danych osobowych.
 13. Realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w jednostce.
 14. Monitorowanie zmian przepisów prawnych w zakresie działalności Ośrodka.

Warunki pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy na zastępstwo na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika
 • budynek administracyjny posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak windy, podjazdów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys /CV/
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie /kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem/
 4. inne dokumenty potwierdzające nabyte doświadczenie i umiejętności /kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. – potwierdzone za zgodność z oryginałem/
 5. kwestionariusz osobowy
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla, potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm./.

Oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Termin i miejsce składania aplikacji:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów w terminie do dnia 07 listopada 2018 roku, do godz. 13.00.