Kategoria: Ogłoszenia

INFORMACJA – ZARZĄDZENIE NR 8/2023

Dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie  z dnia 03 listopada 2023 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 10 listopada 2023 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę  11 listopada 2023 r.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

INFORMACJA

W tym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Informacja o zmianie Inspektora Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 18 września 2020 r. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Panią Joannę Rycaj, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.


 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

z dnia 18 września 2020

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie wyznaczona zostaje Pani Joanna Rycaj.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.