Miesiąc: maj 2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BORZECHOWIE z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie i na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.