Miesiąc: styczeń 2022

ZARZDZENIE NR 1/2022

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ustalam dzień 07 stycznia 2022 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 r.

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.