Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności 

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.bip.gopsborzechow.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.bip.gopsborzechow.pl

 

Data publikacji i aktualizacji: 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22


Status pod względem zgodności

Strona główna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie informacje w postaci dokumentów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 

Ułatwienia na stronie

Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: borzechow@ops.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Borzechowie mieści się w jednym budynku. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody, przy których zamontowana jest poręcz. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na parterze lub piętrze budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.)

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Ewa Urban

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 22 września 2020, 10:08

Data ostatniej modyfikacji: 22 września 2020, 10:18

Rejestr zmian
DataAutor
22 września 2020 o 10:18:05 [aktualna wersja] Ewa Urban
22 września 2020 o 10:18:05 Ewa Urban