Miesiąc: lipiec 2024

INFORMACJA

Na podstawie zarządzenia Nr 3/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 15 lipca 2024 r., w związku z upałami, czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie ulega skróceniu w okresie od 15 lipca 2024 do 19 lipca 2024 roku.

W tym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. W okresie od 15 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

INFORMACJA

Na podstawie zarządzenia Nr 2/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 09 lipca 2024 r., w związku z upałami, czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie ulega skróceniu w okresie
od 09 lipca 2024 do 12 lipca 2024 roku.

W tym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00

ZARZĄDZENIE NR 2/2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

z dnia 09 lipca 2024 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 09 lipca 2024 r. do 12 lipca 2024 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.