Tag: dzień wolny

INFORMACJA – ZARZĄDZENIE NR 8/2023

Dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie  z dnia 03 listopada 2023 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 10 listopada 2023 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę  11 listopada 2023 r.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.