ZAPYTANIE O CENĘ WYKONANIA USŁUGI DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY Borzechów w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022r.

Borzechów dn, 27 października 2020 r.

GOPS.261.5.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie

Borzechów1, 24-224 Borzechów

tel. 815111401 e-mail borzechow @ops.pl

NIP 715-13-37-480 REGON 004187283

ZAPYTANIE O CENĘ

WYKONANIA USŁUGI DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH

NA TERENIE GMINY Borzechów w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022r.

Zamówienie o równowartości poniżej 30.000 EURO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie, Borzechów 1, 24-224 Borzechów zwany dalej zamawiającym zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi cateringowej pod nazwą: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Borzechów” w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2022 r. oraz ustala niżej szczegóły i warunki zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie

Borzechów 1 ; 24-224 Borzechów

NIP: 715-13-37-480

tel.(81)5111401

e-mail: borzechow@ops.pl

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Borzechów”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Borzechów w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,/w dni nauki szkolnej z wyłączeniem przerw w nauce/. Dożywianie realizowane będzie w: a) Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej,

b) Szkole Podstawowej w Borzechowie,

c) Przedszkolu w Borzechowie,

Usługa obejmuje przygotowywanie, dostarczenie i wydanie jednego dziennie gorącego posiłku, dla dzieci w Szkołach Podstawowych/ tj: 2 razy w tygodniu zupa + pieczywo, 3 razy w tygodniu drugie danie + kompot na każde dziecko oraz druga kalkulacja posiłek dwudaniowy przez 5 dni
w tygodniu/.

Oraz dla dzieci w Przedszkolu: śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek
(z wyodrębnieniem cen poszczególnych posiłków).

Wykonawca samodzielnie opracowuje jadłospis uwzględniający normy żywieniowe, kaloryczność posiłków dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedkłada zamawiającemu, jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może się powtarzać w okresie kolejnych następujących po sobie 5 dni tygodnia. Potrawy powinny spełniać warunki jakościowe: być przygotowane z surowców wysokiej jakości świeżych, naturalnych, mało przetworzonych.

Dożywianie obejmie około 70 dzieci opłacanych przez GOPS. Warunek – stworzyć możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych około 100 uczniów i pracowników szkół.

Ilość posiłków może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia dziennych ilości posiłków zgłoszonych przez Dyrektorów Szkół do godziny 09.00.

4. Realizacja przedmiotu umowy

1) Realizacja powyższego zadania polegała będzie na przygotowywaniu, dostarczeniu i wydaniu gorącego posiłku, dzieciom w szkołach, w godzinach około-południowych. Posiłki będą serwowane w naczyniach będących na wyposażeniu szkół w pomieszczeniach wyznaczonych przez dyrektorów.

2)Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia (5 dni pobierania nauki w szkołach).

3) Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej ( zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1252
z późn. zm.)

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę a ewentualne niedopełnienie postawionych wymagań w tym zakresie stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5) Miejscem przygotowania posiłków (przynajmniej ich części) będzie stołówka w Szkole Podstawowej w Borzechowie.

6) Posiłki powinny być przygotowywane i wydane w dniach nauki szkolnej w godzinach ustalonych z przedstawicielami szkoły wskazanymi pisemnie przez dyrektora placówki.

7) Posiłek Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt,
w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

8) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku.

9) O czystość termosów zadba Wykonawca.

10) Wykonawca za korzystanie z gazu, wody, prądu ponosi koszty dzierżawy:

  • 600,00zł. miesięcznie Szkoła Podstawowa w Borzechowie.

  • 400,00zł. miesięcznie Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej.

11) Na wniosek wykonawcy koszty dzierżawy o których mowa w punkcie 10 mogą ulec obniżeniu w sytuacji ograniczenia działalności dydaktycznej w szkołach. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku dokumentów, z których wynika brak możliwości zapłaty czynszu dzierżawnego w pełnej wysokości spowodowanej zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków
w szkołach.

12) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie nie świadczenia usług będącej przedmiotem umowy spowodowanym między innymi zawieszeniem prowadzenia działalności dydaktycznej
w szkołach.

13) Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorami szkół i Przedszkola oraz kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

5 . Okres wykonania usługi :

1. Okres usługi: od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. w dni nauki szkolnej.

6. Wiedza i doświadczenie :

Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie działalności związanej
z przedmiotem zamówienia oraz posiadać potencjał wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania usługi przez Wykonawcę.

7. Oferta powinna zawierać:

1) dane identyfikacyjne Wykonawcy – nazwę, adres, nr Regon, nr NIP, nr telefonu, e – mail,

2) średnia cena netto i brutto posiłku dziennie, cena oferty winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

8. Wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji usługi:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału do oferty należy dołączyć:

1) odpis z właściwego rejestru sądowego lub odpis wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub pełnomocnictwo w celu weryfikacji umocowania osoby podpisującej ofertę

2) dokumenty (np. referencje, umowa zlecenie itp.) potwierdzające realizację usług o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia w okresie 1 roku przed upływem terminu złożenia oferty.

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał do oferty.

Dokumenty załączane do oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

• cena (100%),

Ocenie podlegać będzie średnia cena brutto jednego gorącego posiłku.

10. Termin i sposób złożenia oferty:

Pisemną ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) prosimy złożyć osobiście w terminie do 03 listopada 2020 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy. Wykonawca podaje w ofercie cenę netto i brutto za 1 kompletny posiłek. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11. Udzielenie zamówienia

Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, spełniająca wymagania formalne i merytoryczne,
w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.

Oferty niekompletne i częściowe będą odrzucone.

12. Termin podpisania umowy

1. Po wyborze oferty sporządzona zostanie umowa na realizację zamówienia.

2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały miesięcznie, w złotych polskich.

3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia, w tym orientacyjne godziny dostarczania posiłków do poszczególnych placówek, zostaną ustalone w umowie.

Osoby do kontaktu:

a) pracownik GOPS, tel. 815111401,

Do niniejszego pisma załączono:

Formularz ofertowy z załącznikiem.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
odt Oświadczenie 14 KB 243
doc Obowiązek inf. zamówienia poniżej 30 tys. euro 15 KB 246
odt Formularz ofertowy 21 KB 243

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Ewa Urban

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 27 października 2020, 10:56

Data ostatniej modyfikacji: 27 października 2020, 11:20

Rejestr zmian
DataAutor
27 października 2020 o 11:20:12 [aktualna wersja] Ewa Urban
27 października 2020 o 10:57:39 Ewa Urban
27 października 2020 o 10:57:07 Ewa Urban