INFORMACJA – ZARZĄDZENIE NR 8/2023

Dzień 10 listopada 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie  z dnia 03 listopada 2023 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 10 listopada 2023 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę  11 listopada 2023 r.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

INFORMACJA

W tym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2022

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Borzechowie

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 27 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 730 do 1400.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZARZDZENIE NR 1/2022

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie

z dnia 03 stycznia 2022 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Ustalam dzień 07 stycznia 2022 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 r.

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Borzechowie

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art.37 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (publ.: Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, zarządzam, co następuje:

§ 1

Na Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie wyznaczony zostaje Pan Adam Walczuk.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Borzechowie

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 13 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.